Contact en Vragen Lesroosters    

Voorwaarden, Disclaimer

Lees de volgende bepalingen en voorwaarden zorgvuldig door. Door het bezoeken van deze website verklaart u zich akkoord met deze bepalingen en voorwaarden. Als u niet akkoord gaat, dan kunt u deze website niet gebruiken.

Algemeen
Deze website is eigendom van en wordt beheerd door of in naam van Watervrienden Geleen, gevestigd te Geleen in Nederland.

Inhoud
Watervrienden Geleen zal zich naar alle redelijkheid inspannen de informatie op deze website accuraat en actueel te houden. Watervrienden Geleen geeft echter geen verklaringen, garanties of toezeggingen met betrekking tot de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Watervrienden Geleen is nimmer aansprakelijk voor enige schade of letsel van welke aard dan ook als gevolg van de toegang tot danwel het ontbreken van de toegang tot deze website. Een en ander met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen die de website, uw computerapparatuur, programmatuur en/of gegevens kunnen infecteren, beschadigen of wissen.

Garantiebepalingen
Watervrienden Geleen wijst uitdrukkelijk elke verklaring en/of garanties van welke aard uitdrukkelijk en impliciet, met betrekking tot de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de gegevens, producten en diensten zoals beschreven op deze website alsmede garanties met betrekking tot inbreuk op enig octrooi, auteursrecht of andere rechten van derden, van de hand.

Links
Deze website kan links en/of verwijzingen naar andere websites bevatten die buiten de controle van Watervrienden Geleen vallen. Watervrienden Geleen wijst dan ook elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke andere sites van de hand. Watervrienden Geleen is op generlei wijze aansprakelijk voor enige schade en/of letsel van welke aard dan ook voortvloeiend uit de toegang tot danwel het ontbreken van de toegang tot dergelijke andere sites, respectievelijk het gebruik van de elders gepubliceerde informatie. Alle links naar andere websites worden uitsluitend verschaft voor het gemak van de gebruikers van onze website. Het gebruik van deze links is daarmee geheel voor eigen risico.

Privacy policy - Waarvoor gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

Registratie:
Voor sommige van onze diensten dient u zich te registreren. De verstrekte informatie wordt beveiligd opgeslagen op onze eigen servers en/of de servers van onze hosting provider(s).

Communicatie:
Wanneer u contact met ons opneemt, zullen wij uw bericht alsook contactgegevens opslaan om een reactie te kunnen geven.

Website gebruik:
Met het oog op de best mogelijke gebruikerservaring voor onze bezoekers, kunnen wij gebruik maken van hulpmiddelen zoals Google Analytics. Deze registreren en analyseren surfgedrag. Hierbij zijn wij bijvoorbeeld in staat vast te stellen welke pagina's het meest worden bekeken en waar onze bezoekers vandaan komen. Privacy statements van een hulpmiddel als Google Analytics zijn dan derhalve ook van toepassing op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van en/of enige inbreuk van de leverancier of aanbieder van zo'n hulpmiddel.

Derden:
In het algemeen zullen wij uw persoonlijke gegevens niet met derde partijen delen anders dan vastgelegd in deze bepalingen en voorwaarden.

Cookies
Om onze site goed te laten werken alsook het gebruik te kunnen analyseren, moeten wij kleine bestanden (de zogenoemde cookies) op uw computer opslaan. Staat u dit niet toe, dan dient u géén gebruik van onze website te maken.

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen.

Waarvoor wordt een cookie gebruikt?
Om gegevens met betrekking tot het gebruik van de website en de bezoe-ker op te slaan. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor winkel-wagentjes, om de website te optimalilseren of vanwege personali-satie. Het kan ook worden gebruikt voor integratie met bijvoorbeeld sociale netwerken zoals Twitter en Facebook.

Wij gebruiken cookies ondermeer om
- uw gegevens op te slaan bijvoorbeeld bij het abonneren op een nieuwsbrief
- het gebruik van de website te analyseren en voor Google Analytics.

Producten en diensten 
Alle informatie op deze website wordt gepubliceerd en beheerd door en/of namens Watervrienden Geleen en heeft voornamelijk betrekking op haar producten en dienstenportfolio. De informatie wordt geacht betrouwbaar en correct te zijn, maar Watervrienden Geleen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toepassing, de verwerking of het gebruik van deze informatie, producten of diensten, noch voor de gevolgen daarvan. Alle producten en diensten die worden geleverd door Watervrienden Geleen zijn onderworpen aan de regelementen.

Intellectuele eigendom
Tenzij anders aangegeven, zijn alle auteursrechten op de tekst in onze webiste, afbeeldingen en andere materialen, intellectueel eigendom van Watervrienden Geleen Voor persoonlijk gebruik is het toegestaan deze informatie te kopiëren, reproduceren en op te slaan. Het gebruik dient echter in alle gevallen beperkt te blijven tot niet-commerciële en/of informatieve doeleinden. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

Geen enkel deel van deze website mag worden gedistribueerd of verkocht voor commercieel gewin en/of politieke doeleinden.

Geen enkel deel van deze website mag worden veranderd op welke wijze dan ook, opgenomen in ander materiaal op papier of in digitaal formaat.

Het auteursrecht van de website en de gepubliceerde informatie is van Watervrienden Geleen en dient op elke kopie of deel daarvan te worden vermeld zodat dit feit ook bij eventuele andere lezers bekend wordt. Niets op deze website mag worden opgevat als het verlenen van een licentie en/of het recht op enig handelsmerk of octrooi of op enig ander intellectuele eigendomsrecht van Watervrienden Geleen Schriftelijke toestemming van Watervrienden Geleen is vereist voor elk ander gebruik van intellectueel eigendom op deze website - misbruik van de inhoud is strikt verboden.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken genoemd in de website, eigendom van of onder licentie verstrekt aan Watervrienden Geleen.

Van toepassing zijnde wetgeving en jurisdictie
Deze website is toegankelijk vanuit verschillende landen over de hele wereld. Omdat elk van deze landen over individuele en van Nederland afwijkende wetgeving beschikt, gaat de bezoeker van onze website ermee akkoord dat uitsluitend en alleen de Nederlandse wetten van toepassing zijn voor het gebruik en de inhoud van onze website. Tevens stemt de bezoeker ermee in dat uitsluitend Nederlandse Recht-spraak en Jurisdictie van toepassing is.

Copyright
© Watervrienden Geleen 2014 - Versie 1.0
Dit document is van kracht vanaf 1 augustus 2014. Watervrienden Geleen kan de bepalingen en voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen.