Contact en Vragen Lesroosters    

Belangrijkste punten ALV 2016

31 maart 2016

Achtentwintig (28) leden namen op woensdag 30 maart 2016 deel aan de Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering heeft het bestuur verantwoording afgelegd voor de gevoerde administratie; de technische commissie en wedstrijdcommissie hebben verslag uitgebracht over hun activiteiten in het afgelopen jaar; er werd gesproken over de toekomst van de vereniging waarbij aandacht is besteed aan het ernstig tekort aan lesgevers; het tekort van circa 6000 euro in de begroting werd besproken evenals de contributieverhoging en andere bezuinigingen. (Zie ook de presentatie "2016-03-20 Presentatie Jaarvergadering" onder Informatie - Jaarverslagen op deze website).

Samenvattend stelde de ALV het volgende vast:

  • De contributie wordt in twee tot drie achtereenvolgende jaren verhoogd om het tekort in de begroting terug te brengen. De eerste verhoging vindt plaats per 1 juli 2016 (zie ook website).
  • De gezinskorting die geldt voor gezinnen met vier of meer leden wordt per 1 juli 2016 beëindigd. 
  • Ondanks de contributieverhogingen is Watervrienden Geleen nog altijd de goedkoopste watervrienden-zwemvereniging in Nederland. Daar komt bij dat kaderleden zijn vrijgesteld van contributie.
  • De wedstrijdcommissie heeft afstand gedaan van een groot deel van haar consumptiebonnen. 
  • De km-vergoeding voor reizen met eigen auto is teruggebracht naar € 0,19 per km hetgeen overeenstemt met het maximum dat door de fiscus wordt geaccepteerd zonder dat het als inkomen moet worden opgegeven. 
  • De begroting voor 2016 is goedgekeurd.
  • Alle aftredende bestuursleden hebben zich hernieuwd kandidaat gesteld en zijn opnieuw benoemd voor de komende drie jaar met uitzondering van José en Pierre die hebben aangegeven voor slechts één jaar te worden benoemd.
  • Het aantal lesgevers is extreem laag. Uitbreiding van het lesgevend kader is dringend gewenst maar pogingen daartoe zijn zeer teleurstellend. Als gevolg hiervan moeten regelmatig groepen worden samengevoegd, kunnen sommige lessen niet meer worden gegeven en ontstaan wachtlijsten. 
  • Swim for Life gaat begin april 2016 van start; geïnteresseerden kunnen de presentaties op donderdag 31 maart 2016 bezoeken (zie ook website). 

Na afloop van de vergadering om 21:45 uur nodigde het bestuur alle deelnemers uit om samen een drankje te nuttigen in de kantine.