Contact en Vragen Lesroosters    

Algemene ledenvergadering

Algemeen

Jaarlijks wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) georganisatieerd in maart. In de regel leidt de voorzitter de vergadering en wordt hij bijgestaan door de aanwezige bestuursleden.

Doel

Tijdens deze bijeenkomst legt het bestuur verantwoording af voor het in het afgelopen kalenderjaar gevoerde beleid. Dit gebeurt aan de hand van de jaarstukken die op de website van de vereniging worden gepubliceerd:

 • Exploitatieverslag (begroting versus realisatie), opgesteld door de penningmeester

 • Bestuursverslag, opgesteld door de secretaris

 • Jaarverslag technische commissie, opgesteld door de TC

 • Jaarverslag wedstrijdcommissie, opgesteld door de WC

Vragen t.a.v. de jaarstukken

Leden kunnen middels een email aan de secretaris tot vijf dagen vóór de ALV vragen stellen t.a.v. de jaarstukken. Deze vragen zullen door het bestuur worden behandeld zodat tijdens de ALV antwoord kan worden gegeven. Vragen die later worden ingediend en/of tijdens de ALV worden gesteld, kunnen niet in alle gevallen direct worden beantwoord en zullen in de actielijst worden opgenomen en later worden beantwoord.

Kascontrole

De kascontrole commissie brengt verslag uit over haar bevindingen en zal de ALV het bestuur decharge verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

Tijdens de ALV

 • wordt teruggekeken op het afgelopen jaar en wordt de voortgang van openstaande acties besproken

 • presenteert het bestuur de begroting voor het nieuwe kalenderjaar waarover de ALV besluit

 • presenteert het bestuur voorstellen waarover door de ALV wordt besloten

 • vindt (in geval van aftredende bestuursleden) de benoeming plaats van (nieuwe) bestuursleden 

 • vinden (in geval van meerdere kandidaten voor bestuursfuncties) anonieme verkiezingen plaats

 • worden de nieuwe kascontrole commissieleden benoemd door de ALV

 • heeft een rondvraag plaats waarin leden vragen kunnen stellen.

Vaste agenda

 1. Opening en welkom door de voorzitter om 20:00 uur
 2. Binnengekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststellen notulen vorige ALV
 4. Jaarverslagen v/h afgelopen kalenderjaar
 5. Exploitatieverslag v/h afgelopen kalenderjaar
 6. Bevindingen Kascontrole commissie
 7. Benoeming Kascontrole commissie lopend jaar
 8. Voorgestelde besluiten
 9. Begroting lopend jaar
 10. Verkiezing bestuur
 11. Programma lopend jaar
 12. Rondvraag
 13. Verwachte sluiting tegen 22:00 uur

Toegang

De toegang tot de ALV is voorbehouden aan leden van Watervrienden Geleen die hun contributie vooraf volledig hebben voldaan. 

Jaarverslagen